Our HistoryCA.V.Soundararajan

1972 - 1974CA.P.Natarajan

1974 - 1975CA.S.V.Kesavan

1975 - 1977CA.T.S.Sankararaman

1977 - 1979CA.R.Ramaswami

1979 - 1980CA.K.R.Sarangapani

1980 - 1985CA.S.Venugopal

1985 - 1988CA.S.Venkatraman

1988 - 1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 CA.G.Ranganathan

1991 - 1995CA.S.P.Chandragupta

1995 - 1997CA.S.Sriraman

1997 - 1998CA.V.S.Varadarajan

1998 - 2001CA.M.V.Rengarajan

2001 - 2004CA.R.Viswanathan

2004 - 2005CA.V.S.Ramadurai

2005 - 2006CA.V.Sakthivel

2006 - 2007

 

 

 

 

 

 

 CA.G.Chennakesavan

2007 - 2008CA.R.Suresh

2008 - 2009CA.S.Natarajan

2009 - 2010CA.G.Gouthaman

2010 - 2011CA.M.Sekar

2011 - 2012CA.R.Gunasekaran

2012 - 2013CA.V.Madhukar

2013 - 2014CA.V.Jayaprakash

2014 - 2015